Informace o zpracování osobních údajů zákazníků

Společnost Roman Bartyzal klade velký důraz na dodržování zásad a pravidel ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů. Veškeré osobní údaje považuje za důvěrné a zpracovává je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

Na základě čl. 13 Nařízení tímto společnost Roman Bartyzal jako správce údajů poskytuje zákazníkovi jako subjektu údajů informace o zpracování jeho osobních údajů.

Kontaktní údaje společnosti Roman Bartyzal

Sídlo: České Vrbné 2334, 370 11 České Budějovice

Telefon: +420 602 167 711

E-mail: info@hondabartyzal.cz

WWW: www.hondabartyzal.cz

 

Účely a právní základ zpracování Osobních údajů

Účelem zpracování Osobních údajů je plnění závazků ze Smlouvy a související administrativní činnosti, zejména:

  • Objednání na servisní prohlídku
  • Nabídku automobilu a motocyklu

Výše popsané administrativní činnosti společnost Roman Bartyzal zajišťuje ve spolupráci se společnostmi náležejícími do skupiny Honda Motor Europe, Ltd. a těmto společnostem proto Osobní údaje předává. Takovéto předání osobních údajů v rámci skupiny podniků pro vnitřní administrativní účely se dle Nařízení považuje za zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení (právní základ pro zpracování) a není k němu třeba souhlasu subjektu údajů. Osobní údaje jsou takto k dispozici následujícím společnostem:

  • Webový administrátor: FT Sun s.r.o., IČO: 28120434, se sídlem Pekárenská 761/77c, České Budějovice 4, 370 04 České Budějovice.
  • Honda Motor Europe, Ltd., organizační složka Česká Republika, IČ: 24267007, se sídlem Bucharova 14/2641, 158 00 Praha 5

Osobní údaje budou uloženy po dobu 5 let.

 

Práva subjektu údajů

Společnost Roman Bartyzal tímto informuje zákazníka, že je oprávněn požadovat přístup k Osobním údajům, které o něm Správce zpracovává, opravu nebo výmaz Osobních údajů, omezení zpracování Osobních údajů. V případě zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu Správce má zákazník rovněž právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, které v námitce popíše. Dále má zákazník právo na přenositelnost Osobních údajů. Všechna tato práva může zákazník realizovat v písemné či elektronické formě prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů společnosti Roman Bartyzal. Zákazník má rovněž právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním Osobních údajů, a to především v členském státě jeho obvyklého pobytu, výkonu práce nebo místa, kde došlo k údajnému porušení Nařízení.

Dále tímto společnost Roman Bartyzal výslovně informuje zákazníka, že dle čl. 21 Nařízení může kdykoli bezplatně vznést námitku proti zpracování Osobních údajů za účelem přímého marketingu, a to v písemné či elektronické formě prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů společnosti Roman Bartyzal.